Certified company ISO 45001:2018
Leading industry In Europe

Проект „Повишаване на производствения капацитет в „АСТРОИДА“ ООД”

Проект „Повишаване на производствения капацитет в „АСТРОИДА“ ООД”,съгласно договор № BG16RFOP0022.0010078C01/ 20.06.2016г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Уважаеми партньори/контрагенти

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец юни тази година, „Астроида” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Повишаване на производствения капацитет в Астроида ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014‐2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 1 630 000.00 лв., от които 978 000.00 лв. европейско и 652 000.00 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта:

Фирма „Астроида” ООД е създадена през 19.04.2001 г. с КИД 25.62 „Механично обработване на метал“. Продуктите на фирмата намират приложение в медицинското оборудване, включително ендоскопи, научнотехническите изследвания, лазерните технологии, военната техника и други. Дейността на дружеството е насочена в производството на детайли, възли и комплектации за общото машиностроене, хидравлични изделия и инструментална екипировка за оптичното производство и военната промишленост. В последните години фирмата реализира инвестиции, които разшириха производствения потенциал, внедрени бяха нови машини и съоръжения, които повишиха конкурентоспособността на продукцията и фирмата като партньор в страната и в чужбина. Наличните машини в производството на фирмата работят с пълен капацитет на натоварване, което поражда необходимост от допълнителни производствени мощности, с които да се отговори на всички постъпващи поръчки. Възникнаха искания за производство на все повисокотехнологични и уникални със сложността си детайли. С реализирането на дейностите по проектното предложение, дружеството ще закупи: хоризонтален обработващ център с обработка по 4 оси едновременно, с ЦПУ и Палетех система; обработващ център с обработка по 5 оси едновременно. Чрез закупуването на тези машини ще се повиши производителността в предприятието, ще се създаде възможност за обработка на сложни по форма детайли, които до момента не са били извършвани; ще бъдат изпълнени максимален брой операции, което спестява време и повишава качеството на произвежданата продукция. Също така ще бъдат закупени и стационарен въздушен винтов компресор със система за изсушаване и очистване на компресирания въздух, което ще допринесе за подобряване условията на работа и спестяване на енергия, тъй като отговаря на последните изисквания и стандарти; ултразвукова миеща машина, с която ще се изключи изцяло ръчния труд при финалната обработка на детайлите.

Цели на проекта:

Общата цел на проектното предложение е насочена към повишаване конкурентоспособността на „Астроида” ООД и осигуряване на устойчиво развитие на предприятието на пазара на прецизни детайли, хидравлични изделия и инструментална екипировка с приложение в оптичното производство и медицинското оборудване, научнотехническите изследвания, лазерните технологии, самолетостроенето, корабостроенето и военната техника чрез инвестиции във високотехнологично оборудване. За да се гарантира успешното изпълнение на тази главна цел, в проекта са заложени две специфични цели.

Първата специфична цел на проекта е обогатяване на продуктовата гама с нови изделия, които да бъдат произвеждани с високо качество, кратки срокове и конкурентни цени. Изпълнението на проекта ще позволи на компанията успешно да се развива чрез инвестициите във високотехнологично оборудване за производствения процес. Високият технологичен клас на машините и обхвата на техните функции ще имат пряк положителен ефект върху качеството на крайната продукция, по-голям обем на производството, по-кратки срокове за изпълнение, възможност за произвеждане на нови, както и на по-сложни и специфични детайли. Така проектът ще подобри конкурентоспособността на предприятието и е в пълно съответствие с основната цел на процедурата, а именно: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на малките и средни предприятия.

Втората специфична цел на проекта е увеличаването на пазарния дял на дружеството на националния и световния пазар. Тази цел ще бъде постигната чрез закупуване на нови машини и съоръжения, които ще повишат производствения капацитет на предприятието, ще подобрят качеството и ще обогатят продуктовата гама на фирмата. Изпълнението на тази цел също отговаря на основната цел на процедурата, тъй като ще помогне за значително подобряване конкурентоспособността на предприятието чрез повишаване на производствения капацитет и засилвания експортен потенциал. Закупуването и въвеждането в експлоатация на машините, компресорната инсталация и ултразвуковата миеща машина за управление ще окажат изключително положителен ефект върху целия производствен процес. Инвестицията ще предостави възможност на фирмата да обогати продуктовата гама с нови изделия, които фирмата не е произвеждала до този момент. Със закупуването на двата обработващи центъра ще повиши производителността в предприятието, ще се създаде възможност да бъдат изпълнени максимален брой операции, което спестява време и се повишава качеството на произвежданата продукция. Ще бъдат произведени нови продукти, които до момента фирмата не е успявала да реализира поради липса на капацитет. Повишаването на производствената ефективност ще се отрази на три нива – по-кратки срокове на изпълнение, по-добро качество и по-ниски разходи.

Резултати от реализацията на проектното предложение:

С успешната реализация на проектното предложение, дружеството ще постигне по-висока конкурентоспосбност и по-високо качество на предлаганата продукция, в следствие на доставеното и въведено в експлоатация оборудване.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Астроида” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган