Сертифицирана фирма ISO 45001:2018
Водеща индустрия В Европа

Договор №BG16RFOP002-2.083-0183-С01 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия (МСП)“

Главна цел: Повишаване капацитета на микро, малки и средни (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучера: „Астроида“ ООД
Ваучер Тип , група 2 „Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“

Обща стойност на ваучера: 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско финансиране и 3 000 лв. национално финансиране

Начало: 17.11.2020 г.
Край: 17.06.2021 г.