Сертифицирана фирма ISO 45001:2018
Водеща индустрия В Европа

Публична покана с Предмет на предвидената процедура „Закупуване и доставка на суровини и материали- стомана“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0378-C01

АСТРОИДА ООД
ЕИК
112534785

Закупуване и доставка на суровини и материали- стомана“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0378-C01
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
63 000.00
10.03.2021
17.03.2021

„Закупуване и доставка на суровини и материали- стомана“

Наименование:	Вид/ размер:	        Мярка / кг:
1. S355J2+N	    плоча δ100х2000х6000	18 900
2. S355J2+N	    плоча δ35х2000х6000	6 600
3. S355J2+N	    плоча δ40х2000х6000	7 600
4. S355J2+N	    плоча δ50х2000х6000	4 700
5. S355J2	    кръг Ø175х6000	    1 200

В рамките на изпълнение на проект, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0378-C01, 
по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Комплект документи – Публ. покана по процедура „Закупуване и доставка на суровини и материали- стомана“ съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0378-C01

Docs. publ. pokana.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Закупуване и доставка на суровини и материали- стомана“ 0

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/6c2026d3-03d7-45a2-8663-944272d98969