Сертифицирана фирма ISO 45001:2018
Водеща индустрия В Европа

Добри и безопасни условия на труд в Астроида ООД

На 18.05.2017г. в АСТРОИДА ООД стартира изпълнението на Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0868-С01и наименование: ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В „АСТРОИДА “ ООД.

Бюджетът на проекта е с максимална обща стойност 149 000,00лв,където 126 650,00 лв. са от европейско финансиране и 22 350лв. са от национално съфинансиране.

Продължителносттана изпълнението на договора е дванадесет месеца.

В изпълнение на Договора за БФП ще се извършат следните дейности:

1)        Организация и управление на проекта;

2)        Информираност и публичност;

3)        Разработване, адаптиране и внедряване на Система за развитие на човешките ресурси в АСТРОИДА ООД;

4)        Разработване и въвеждане на Практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54г.)

5)        Разработване, адаптиране и внедряване на Иновативни модели за организация на труда в предприятието, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

6)        Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на средства за колективна защита – локални аспирационни системи за маслени мъгли.

7)        Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

8)        Обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и намаляване;

9)        Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване;

10)    Осигуряване на социални придобивки за работещите, оборудване на място за хранене и почивка в предприятието.